Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Monchique Cosmetics Benelux Distributeur: P&B Cosmetix Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 56054769, tevens integraal te downloaden op www.pbcosmetix.com.

1. Algemeen
1.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen, zoals maar niet beperkt tot aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en het verrichten van diensten door P&B Cosmetix (hierna aangeduid als “P&B Cosmetix”).
1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover schriftelijk door P&B Cosmetix bevestigd. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de we-derpartij (hierna “Klant” of “Klanten”) wordt nadrukkelijk afgewezen.
1.3. In geval een bepaling uit deze voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn dan wel wordt vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling overeen-komstig de geest van deze voorwaarden.

2. Aanbiedingen
2.1. Aanbiedingen door P&B Cosmetix worden alleen schriftelijk (fax of brief) dan wel digitaal (via e-mail of website) gedaan. Aanbiedingen van P&B Cosmetix zijn vrijblijvend. Een door de Klant aanvaarde aanbieding kan door P&B Cosmetix bin-nen vijf werkdagen na aanvaarding kosteloos worden herroepen.
2.2. Gegevens en monsters zoals door P&B Cosmetix bij haar aanbieding verstrekt, gelden voor zover niet specifiek gegarandeerd als informatief en hiervan kan door P&B Cosmetix worden afgeweken.

3. Producten en Diensten
3.1. De door P&B Cosmetix (al dan niet op haar website www.pbcosmetix.com hierna “Website”) aangeboden producten en diensten bestaan voornamelijk uit cosmetica- en verzorgingsproducten (hierna de “Producten”), diverse soorten trainingen en overige ondersteuning voor Klanten van P&B Cosmetix (hierna de “Diensten”).

4. Overeenkomst
4.1. Een overeenkomst voor het leveren van Producten en/of Diensten komt tot stand door dat de Klant een directe opdracht verstrekt aan P&B Cosmetix welke wordt vastgelegd in een nadere opdrachtbevestiging.

5. Prijzen en betaling
5.1. De (al dan niet op de Website) genoemde prijzen zijn, tenzij anders overeenge-komen, exclusief BTW en zijn gebaseerd op levering Ex Works P&B Cosmetix ex-clusief verpakking en verzendkosten. Eventuele overige kosten, zoals maar niet be-perkt tot vervoerskosten, zullen additioneel aan de Klant in rekening worden ge-bracht tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.
5.2. Indien na order de totale kostprijs van P&B Cosmetix met meer dan 2,5% stijgt, is P&B Cosmetix gerechtigd de aangeboden dan wel overeengekomen prijs dien-overeenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de Klant recht geeft op gehele of ge-deeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
5.3. Betaling geschiedt bij opdracht, tenzij anders is overeengekomen.
5.4. Bij niet dan wel te late betaling is de Klant naast de wettelijke verschuldigde rente eveneens, vanaf het moment dat hij is verzuim is, incassokosten (met een mi-nimum van eur 75,- dan wel 15% van het verschuldigde indien dit hoger is) alsmede gerechtelijke kosten verschuldigd.

6. Levering en levertijden
6.1. De Klant betaalt voor de levering van de bestelling de werkelijke verzendkos-ten, tenzij anders is overeengekomen. Deelleveringen zijn toegestaan.
6.2. Vanaf het moment van levering zijn alle geleverde Producten volledig voor re-kening en risico van de Klant.
6.3. Bij levering controleert de Klant de geleverde Producten. Manco’s, beschadi-gingen of andere tekortkomingen dienen door de Klant bij levering te worden ge-meld, bij gebreke waarvan de Producten geacht worden in goede staat te zijn afge-leverd.
6.4. Opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn niet te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding geldt niet als tekortkoming en geeft geen recht op ontbin-ding of vergoeding van de door de Klanten of door derden geleden schade.
6.5. Niettegenstaande het vorige lid wordt de order, mits voorradig, binnen drie werkdagen na ontvangst van het volledige factuurbedrag en verzendkosten verzon-den aan de Klant.
6.6. Aansprakelijkheid van P&B Cosmetix voor te late levering is te allen tijde uit-gesloten.

7. Garantie
7.1. P&B Cosmetix garandeert voor een periode van 3 maanden na levering aan de Klant de door haar geleverde Producten en deugdelijkheid van de verrichte Dien-sten.
7.2. Indien binnen deze periode dan wel binnen de originele fabrieksgarantie indien deze langer is tekortkomingen blijken, is P&B Cosmetix gehouden na ontvangst van het gebrekkige Product tot levering van een nieuw Product. Deze garantie is exclu-sief. Alle aansprakelijkheid voor andere schade welke de Klant lijdt in verband met dan wel voortvloeiende uit een onvolkomenheid van geleverde Producten is speci-fiek uitgesloten indien en voor zover wettelijk toegestaan.
7.3. Ieder recht op garantie vervalt bij onoordeelkundig gebruik dan wel gebruik van de geleverde Producten anders dan volgens bestemming of voorschrift (zoals onder meer blijkende uit enige bijsluiter of gebruiksvoorschrift zoals algemeen bekend of vermeld op de website of andere communicatiemiddelen van de fabrikant of P&B Cosmetix).
7.4. Garantieaanspraken dienen binnen een redelijke termijn doch uiterlijk vijf dagen na ontdekking schriftelijk en onder opgaaf van redenen aan P&B Cosmetix kenbaar te worden gemaakt.

8. Opschorting en ontbinding
8.1. P&B Cosmetix heeft het recht de uitvoering van haar prestaties op te schorten indien de Klant in verzuim is inzake de uitvoering van enige op haar rustende ver-plichting uit de onderhavige dan wel enige andere jegens P&B Cosmetix bestaande verbintenis.
8.2. Indien P&B Cosmetix gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van de Klant is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten tot door de Klant voldoen-de zekerheid is gesteld.
8.3. Indien de Klant niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen op grond van de vorige leden voldoet, is P&B Cosmetix gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
8.4. Onverminderd het hierboven bepaalde is P&B Cosmetix gerechtigd de overeen-komst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding ge-houden te zijn, in geval van een (aanvraag tot) faillissement of surseance van beta-ling van de Klant.

9. Aansprakelijkheid
9.1. De totale aansprakelijkheid van P&B Cosmetix voor schades veroorzaakt door een haar toerekenbare tekortkoming is te allen tijde beperkt tot de orderwaarde van de geleverde zaken en/of diensten.
9.2. Alle aansprakelijkheid van P&B Cosmetix eindigt zes maanden na levering.
9.3. Alle aansprakelijkheid van P&B Cosmetix voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten.
9.4. Alle door P&B Cosmetix bedongen uitsluitingen en beperkingen van aansprake-lijkheid gelden tevens ten behoeve van door haar ingeschakelde hulppersonen en werknemers.
9.5. Partijen zijn de bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijk-heid nadrukkelijk overeengekomen. De hieruit resulterende risicoverdeling heeft expliciet gefungeerd als basis voor de prijsstelling.

10. Intellectuele eigendom
10.1. P&B Cosmetix behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte of geproduceerde zaken, zoals maar niet beperkt tot ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. Alle dragers van intellectuele eigendom blij-ven of worden eigendom van P&B Cosmetix en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden vertoond of op andere wijze wor-den gebruikt, ongeacht of aan de Klant kosten in rekening zijn gebracht voor de vervaardiging of verstrekking hier van. De Klant is gehouden deze dragers op eerste verzoek van P&B Cosmetix te retourneren.

11. Verkoop aan consumenten
Indien de Klant aan te merken is als consument gelden de volgende afwijkende be-palingen:
11.1. Indien enige bepaling in strijd is met de op grond van Boek 7 Burgerlijk Wet-boek dwingend geldende voorschriften prevaleren deze wettelijke voorschriften.
11.2. Een via de Website van P&B Cosmetix door de Klant aanvaarde aanbieding is slechts geldig indien de Klant hierbij gebruik heeft gemaakt van het op deze Websi-te weergegeven digitaal inschrijfformulier.
11.3. In aanvulling op artikel 2 geldt dat de Klant het onvoorwaardelijke recht heeft om, indien hij de goederen via internet heeft besteld, de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen te ontbinden onder gelijktijdige terug-zending van de ontvangen goederen. De verzendkosten, welke op aanvraag zullen worden berekend, komen voor rekening van de Klant.
11.4. Een overeenkomst voor het leveren van Producten en/of Diensten komt tot stand door dat de Klant op de Website het hiertoe geëigende formulier invult en verstuurt.
11.5. In aanvulling op het in artikel 5.2 bepaalde is de Klant, ongeacht de hoogte van de doorgevoerde prijsverhoging, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden binnen 14 kalenderdagen na doorvoering van de betreffende prijsver-hoging.
11.6. De incassokosten zoals genoemd in artikel 5.4 zullen in lijn zijn met het Be-sluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten.
11.7. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7 heeft de Klant het recht de overeen-komst te ontbinden indien de geleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst zonder dat hiertoe enig verzuim aan de zijde van P&B Cosmetix is vereist.
11.8. De meldingstermijn zoals genoemd in artikel 7.4 bedraagt 2 maanden na ontdekking.

12. Rechts- en forumkeuze
12.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
12.2. De burgerlijke rechter te beoordelen naar de standplaats Amsterdam is exclu-sief bevoegd.